Habarlar

 • AWTOMEKANIKA ŞANGHAI 2023

  AWTOMEKANIKA ŞANGHAI 2023

  Gadyrly müşderi, kompaniýamyzyň 2023-nji ýylyň 29-njy noýabryndan 02-nji dekabry aralygynda Şanhaý milli sergi we ýygnak merkezinde “Automechanika SHANGHAI 2023” -e gatnaşjakdygyny mälim etmekden hoşal!Qualityokary hilli awtoulag zapas şaýlary bilen üpjün etmegi maksat edinýän bir kompaniýa hökmünde kompaniýamyzy görkezeris '...
  Koprak oka
 • 24-nji aprelde Çuangyu işgärleri Şifeng dagynyň ajaýyp ýerine baryp, topar gurluşyk işlerini guradylar.

  24-nji aprelde Çuangyu işgärleri Şifeng dagynyň ajaýyp ýerine baryp, topar gurluşyk işlerini guradylar.

  Korporatiw medeniýetiň gurluşygyny güýçlendirmek, işgärleriň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak, kompaniýanyň agzybirligini we merkezi güýjüni ýokarlandyrmak we kärdeşleriniň arasynda aragatnaşygy ösdürmek maksady bilen 24-nji aprelde Çuangyu işgärleri Şifeng dagynyň ajaýyp ýerine baryp görmek we guramak üçin gitdiler. ..
  Koprak oka
 • AWTOMEKANIKA BIRMINGHAM 2023

  AWTOMEKANIKA BIRMINGHAM 2023

  Şereketimiz 6-njy iýundan 8-nji iýuna çenli “Automechanika Bimingham” awtoulag zapas şaýlaryna we satuwdan soňky hyzmat sergisine gatnaşar.Otag belgimiz C123, Işimizi görmek we gepleşik geçirmek üçin stendimize hoş geldiňiz.
  Koprak oka
 • AMS Şençzhenen sergisi gutardy we noýabr aýynda ýene Şanhaýda geçiriler!

  AMS Şençzhenen sergisi gutardy we noýabr aýynda ýene Şanhaýda geçiriler!

  17-nji “Automechanika Şanhaý” üstünlikli tamamlandy.Bu serginiň üsti bilen satuw toparymyz bilen HWH-e gelýän täze we köne müşderileriň arasyndaky aragatnaşykda we hyzmatdaşlykda uly ösüşler gazanyldy.Noýabrdan indiki Awtomatika Şanhaýda ýene-de görüşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn ...
  Koprak oka
 • Ruluň görnüşleri

  Ruluň görnüşleri

  Knuckle, tigir bilen ulagyň asma birikdiriji konsentratorlary, podşipnikler, kalipler, struts we dolandyryş gollarynyň arasyndaky baglanyşyk nokadydyr.Düwürtigi öň we yzky asmalar üçin dürli usullar bilen gurup bolýar.Rul düwmesiniň aýratynlyklary, şeýle bolmaly ...
  Koprak oka
 • Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

  Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

  Dykma gurnama mount Gurmak deşikleri bar.Patyşa çeňňegi ruluň dakylýan deşigine ýerleşdirildi.Rul rul bilen şa çeňňeginiň arasynda ýeň ýerleşdirilipdir we ruluň we şa çeňňeginiň otnositel aýlanmagyny goldap biler.Nebit ...
  Koprak oka
 • Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

  Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

  ABS tormoz ulgamyna, rul we galstuk şar bogun rul mehanizmine degişlidir.Şonuň üçin ruluň goluny üýtgetmek ABS-ni duýgur etmez.Olar dürli gurluş düzüm bölekleridir.Haçan-da st ...
  Koprak oka
 • Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Köp rysarlar durup bilmek, çalt ylgamakdan has möhümdigini bilýärler.Şonuň üçin ulagyň dinamiki öndürijiligini gowulandyrmakdan başga-da, tormoz öndürijiligini hem hasaba alyp bolmaz.Köp dostlar hem hasaplaýjylara üýtgetmeler girizmegi halaýarlar.Döwrebaplaşdyrylmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär

  MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär

  2020-nji ýylyň maý aýynda kompaniýamyz MES önümçiligini dolandyryş ulgamyny resmi taýdan işe girizdi. Bu ulgam önümçiligiň meýilnamalaşdyrylyşyny, önümi yzarlamagy, hil gözegçiligini, enjamlaryň näsazlygynyň derňewini, tor hasabatlaryny we beýleki dolandyryş funksiýalaryny öz içine alýar. Seminardaky elektron ekranlar t ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda täze önümler

  2022-nji ýylda täze önümler

  HWH müşderiler üçin her ýyl bazara we müşderiniň islegine görä saýlamak üçin 100-den gowrak täze önüm çykarýar. Tormoz kaliper seriýasynda, AUDI, TESLA, VW we beýleki modeller ýaly elektrik kaliper modelleriniň ösüşine ünsi jemleýäris. rul ...
  Koprak oka
 • 2020 Şanhaý sergisi

  2020 Şanhaý sergisi

  Satuw toparymyz 3-nji dekabrda “Automechianika Shanghai Show” -a gatnaşdy.Bu serginiň giň gerimi köp müşderini we söwdagäri özüne çekdi.Görkezişiň soňy, satuw topary bilen ne ... arasynda işjeň aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk arkaly ChuangYu kompaniýasy ...
  Koprak oka