0109SKU39-2 HWH Öň sag ýüklenen düwmeler 698-376: Ford Escape 2001-2004, Mazda Tribute 2001-2004

Gysga düşündiriş:

HWH: ok.: 0109SKU39-2
Salgy belgisi: 698-376
Rul Knuckle OE: 2L8Z3K185BA
Arka plastinka OE.: YL8Z-2K004-AA
Tigir merkezi OE: EC01-33-060-C

Önümiň beýany

1 loaded edüklenen düwme diňe bir awtoulagyň dolandyrylmagy üçin jogapkär bolman, eýsem öň tarapynyň hem ujuny goldamalydyr.şonuň üçin çaknyşmaga we ýol çukurlaryna garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli bolmaly.HWH ýüklenen düwürtigimiziň güýçli materiallardan ýasalandygyny kepillendirýär.

2 、 HWH dünýädäki esasy modelleri öz içine alýan 500+ SKU-dan köp ýüklenen gurnama hödürleýär。

3 el Tigirli podşipnikler ulagyň işleýşiniň möhüm bölegidir.Islendik ulagyň sagdyn işlemegi üçin möhümdir, sebäbi tigiriň birsydyrgyn aýlanmagyna kömek edýär.Nädogry gurallary ulanmak ýaly iň ýönekeý ýalňyşlyklar, tigiriň ruletiniň daşky ýa-da içki bölegine zeper ýetirip biler.Bu tigirli rulmanyň wagtyndan öň işlemegine sebäp bolýar.HWH adedüklenen dykyz gurnama üçin podşipnik takyk enjamlar bilen basylýar we her önüm dinamiki deňagramlylyk üçin synag edilýär.

4 the Asma ulgamyň ýüklenen dykyz gurnama bölekleriniň arasynda top bogunlary, taýaklar we dolandyryş gollary bar.Disk tormozyny ulanýan ulaglarda, ýüklenen dykyz gurnama tormoz hasaplaýjylaryny gurmak üçin ýer berýär.HWH rul düwmesi, degişli bölekleriň takyk ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin CNC enjamy bilen däli bolýar.

 

 

Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik programmalar

Kepillik

Sorag-jogap

Üstünlikleri

HWH Önüm maglumatlary

Anti gulp tormoz ulgamy Hawa
Anti gulp tormoz ulgamynyň görnüşi: Sensor
Bolt tegelegiň diametri 4.5in./114.3mm
Tormoz pilotynyň diametri 2.831in./71.9mm
Flanes Bolt deşik diametri 0.07in./1.778mm
Flanes Bolt deşik mukdary 5
Flanes boltlary: Hawa
Flanesiň diametri: 5.504 in./139.8mm
Flanes: Hawa
Flanes şekili: Tegelek
Uçaryň pilotynyň diametri: 1.654in./42mm
Haryt derejesi: Standart
Material: Polat
Bölünen mukdar: 28
Tigir okuwynyň mukdary: 5
Tigirleriň ölçegi: M12-1.5
Tigir sapaklary: Hawa

HWH gaplaýyş maglumatlary

Bukjanyň mazmuny: 1Knuckle; 1Görmek; 1Hub; 1Gaplamak üçin tabak; 1Aksle hozy
Bukjanyň mukdary: 1
Gaplamanyň görnüşi: Guty
Paket mukdary UOM satmak Bölek

Göni OE belgileri

Knuckle 2L8Z3K185BA
Arka plastinka YL8Z-2K004-AA
Tigir merkezi EC01-33-060-C

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Awtoulag Model .Yl
  Ford Gaçmak 2001-2004
  Mazda Salgyt 2001-2004

  1.Sizde näçe görnüşli ýüklenen rul düwmesi bar?
  200-den gowrak modeli öz içine alýar. Her aý täzeleri çykýar.

  2. Ulag wagtynda önümiň zaýalanmazlygyny nädip üpjün etmeli?
  ýüklenen rul düwmesi üçin elmydama ýörite gaplamalary ulanýarys. Önümi kartonda berk saklamak üçin gymmat bahaly köpükleýji serişdäni saýlamak

  3. Hiliňizi nädip üpjün etmeli?
  Önümleriň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýörite synag synag enjamlaryny taýýarladyk

  Zeper ýeten düwürtikler abatlanyş wagtyny 75% -e çenli azaldyp biler

  Metbugatsyz çözgüt ähli abatlaýyş desgalaryna iş açýar

  Doly ulgam çözgüdi beýleki könelen komponentlere gaýdyp gelmek mümkinçiligini azaldar