AWTOMEKANIKA ŞANGHAI 2023

Hormatly müşderi,
Şereketimiziň 2023-nji ýylyň 29-njy noýabryndan 02-nji dekabry aralygynda Şanhaý milli sergi we ýygnak merkezinde “Automechanika SHANGHAI 2023” -e gatnaşjakdygyny habar bermekden hoşal!

Qualityokary hilli awtoulag zapas şaýlary bilen üpjün etmegi maksat edinýän bir kompaniýa hökmünde, müşderilere dürli çözgütler hödürlemek bilen bir hatarda kompaniýamyzyň iň soňky önüm setirlerini we hyzmatlaryny görkezeris. Ösen önümçilik enjamlary we hünärmen gözleg topary bilen, müşderilere ygtybarly üpjün etmegi maksat edinýäris we ýokary öndürijilikli awtoulag bölekleri.

Bu sergi, pudak hünärmenleri, kompaniýanyň işewür wekilleri we potensial hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin ajaýyp mümkinçilik bolar. Biz siziň bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga, pudagyň ugurlaryny paýlaşmaga we uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Otag belgimiz 3C96-da ýerleşýär, ýol görkezmek üçin bize baryp görmegiňizi haýyş edýäris. Toparymyz önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy saýtda görkezer, size zerur zatlary jikme-jik ara alyp maslahatlaşar we şahsy çözgütler bilen üpjün eder.

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da maslahat bermek zerur bolsa, satuw toparymyz bilen habarlaşmakdan çekinmäň. Satuw wekillerimiz size konsullyk we hyzmat bermäge şat bolarlar.
Biziň kompaniýamyza beren goldawyňyz we ünsüňiz üçin sag bolsun aýdýaryn we sergide duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!
Iň gowy hormat
“Yuhuan Chuangyu Machinery Co., LTD”
indeks1

index2

index3


Iş wagty: Awgust-21-2023