Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Köp rysarlar durup bilmek, çalt ylgamakdan has möhümdigini bilýärler.Şonuň üçin ulagyň dinamiki öndürijiligini gowulandyrmakdan başga-da, tormoz öndürijiligini hem hasaba alyp bolmaz.Köp dostlar hem etmegi halaýarlar
Hasaplaýjylara üýtgeşmeler.

Awtoulagyňyzyň kaliperini täzelemezden ozal, onuň iş prinsipine, parametrlerine, konfigurasiýasyna we ş.m. anyk düşünýärsiňizmi?Gymmat bahaly hasaplaýjylar hökmany suratda has ygtybarlymy?
Bu makalany okanyňyzdan soň, hasaplaýjylara has gowy düşünip bilersiňiz.

Üýtgedilen hasaplaýjylar, awtoulag has ygtybarly bolarmy?

Bu hakykatdanam belli däl.Kaliperi täzelemek tormoz güýjüni artdyrsa-da, kaliperiň täzelenmegi tormoz nasosy bilen we hatda dolandyryşyň kämilleşdirilmegi bilen hem gabat gelmelidir.
Aboveokardaky jikme-jiklikler äsgerilmese, käbir howplara sebäp bolup biler.Şonuň üçin käbir awtoulag höwesjeňleri, kalipleri üýtgedenlerinden soň, tormozlaryň gaty güýçlidigini duýarlar, ýöne bu birneme howply.

habarlar

(1)

Bir taraplaýyn we ters hasaplaýjylaryň arasynda näme tapawut bar?

Göçme manyda Bir taraplaýyn kaliper, kaliperiň diňe bir tarapynyň porşon dizaýnynyň, beýleki tarapynyň bolsa tormoz paneli bolandygyny aňladýar.Şol sebäpden, iki tarapdaky tormoz torlary diski dişläp biler ýaly, bir taraplaýyn arassalaýjylar ýüzýän pin dizaýny bilen üpjün ediler, bu bolsa kaliplere çepe we saga hereket etmäge mümkinçilik berer.

Bir taraplaýyn hasaplaýjylar ýüzýän pin dizaýny bilen enjamlaşdyrylar opping Garşydaş kaliperiň iki tarapynda porşon dizaýny bar, ol diski gysmak üçin tormoz torlaryny iki tarapa iteklemek üçin gidrawliki basyşy ulanýar.Tormoz öndürijiligi nukdaýnazaryndan garşy çykýan kalipler, bir taraplaýyn hasaplaýjylardan has gowudyr, şonuň üçin bazardaky umumy üýtgedilen hasaplaýjylaryň köpüsi dizaýna garşy.
Garşydaş kaliperiň iki tarapynda porşon dizaýny bar, ol diski gysmak üçin tormoz torlaryny iki tarapa iteklemek üçin gidrawliki basyşy ulanýar.Tormoz öndürijiligi nukdaýnazaryndan garşy çykýan kalipler, bir taraplaýyn hasaplaýjylardan has gowudyr, şonuň üçin bazardaky umumy üýtgedilen hasaplaýjylaryň köpüsi dizaýna garşy.
Radiasiýa kaliperi näme?

Radial kalipleriň iňlis ady Radial Calipers, radial kalipler diýlip hem atlandyrylýar.Radial kaliper bilen adaty arassalaýjynyň arasyndaky tapawut, iki ujundaky nurbatlaryň radial görnüşde gulplanmagydyr, bu adaty kaliperiň gapdal gulplama usulyndan tapawutlanýar.Radial gulplama usuly gapdal gyrkym güýjüni azaldyp biler.

Haýsy gowy, kasting ýa-da ýasama?

Jogap galplaşdyryjylar.Şol bir material üçin ýasalan galplaşdyryjylar, guýulýan kaliplere garanyňda has berkdir we şol bir berklikde, galplaşdyrylan kalipler guýulýan kaliplerden has ýeňil.

Kaliplerdäki pistonlar haýsy materiallardan ýasalýar?

Material: titanium garyndysy, alýumin garyndysy, demir;täsir ediji faktorlar: ýylylygyň ýaýramagy we okislenmegi.Porzin, tormoz ýaglaryny iteklemek üçin tormoz ýagynyň aralyk serişdesidir.Kaliper işleýän wagty, tormoz torlary sürtülme sebäpli ýokary temperatura döreder.Porzin geçirijisinde tormoz ýagynyň temperaturasy kem-kemden ýokarlanar.Işleýiş temperaturasyndan ýokary tormoz suwuklygy geçirijiligini ýitirer.

Şonuň üçin has çalt ýylylyk ýaýramagy bilen materiallar has durnukly tormoz öndürijiligini üpjün edip biler.Şeýle hem material porşanyň işleýşine täsir edýär.Mysal üçin, posly porşen hereket edende garşylyk döreder.Pistonlaryň umumy materiallary titan garyndysy, alýumin garyndysy we ýokarydan pes derejä çenli demirdir.

(2)


Iş wagty: Noýabr-11-2021