Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

“Knuckle” ýygnagy includes

Deşik deşiň.

Patyşa çeňňegi ruluň dakylýan deşigine ýerleşdirildi.

Rul rul bilen şa çeňňeginiň arasynda ýeň ýerleşdirilipdir we ruluň we şa çeňňeginiň otnositel aýlanmagyny goldap biler.

Esasy çeňňegiň bir ujunda ýag saklaýan deşik berilýär.

Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

"Şah" diýlip hem atlandyrylýan düwme, awtoulagyň durnukly hereket etmegine we hereket ugruny duýgur geçirip bilýän awtoulagyň rulunyň möhüm böleklerinden biridir.Rul düwmesiniň wezipesi awtoulagyň öňki ýüküni geçirmek we götermek, maşyny öwürmek üçin korpusyň daşyndan aýlanmak üçin öňdäki tekeri goldamak we sürmekdir.Awtoulagyň hereket edýän ýagdaýynda üýtgeýän täsir ýüklerine sezewar bolýar, şonuň üçin ýokary güýç bolmaly.

Rul gurnamagynyň ýörite gurnama ädimleri aşakdakylar.

1) Rul düwmesini gurnamak.

2) Rul düwmesini sütün gurnama hozyna dakyň.Rul dykyz strut gurnama hozy 120N · m çenli çekdiriň.

3) Sürüji milini öň tigir merkezine birikdiriň.

4) Top bogunyny rul gurnama birikdiriň.

5) Top birleşdiriji gysgyçlary we hozlary oturdyň.Top bogun gysýan bolt we hozy 60N · m çenli çekdiriň.

6) Gulpa garşy tormoz ulgamynyň tizlik datçiginiň elektrik birikdirijisini birikdiriň.

7) Daşarky rul galstugyny rul düwmesine birikdiriň.

8) Tormoz diskine tormoz saklaýjysyny guruň.

9) Çeňňek hozy sürüjiniň şahasyna dakyň.Sürüji wilka merkeziniň hozyny 150N · m çenli çekdiriň.Hozy gowşadyň we 275 N · m çenli gaýtadan berkidiň.Tigirleri oturdyň.


Iş wagty: Noýabr-11-2021