MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär

2020-nji ýylyň maý aýynda kompaniýamyz MES önümçiligini dolandyryş ulgamyny resmi taýdan işe girizdi. Bu ulgam önümçiligiň meýilnamalaşdyrylyşyny, önümi yzarlamagy, hil gözegçiligini, enjamlaryň näsazlygynyň derňewini, tor hasabatlaryny we beýleki dolandyryş funksiýalaryny öz içine alýar. Seminardaky elektron ekranlar real wagt maglumatlarynyň üýtgemegini görkezýär önümçilik sargytlarynyň ösüşi, hil barlagy we iş hasabaty ýaly. Işçiler terminalyň üsti bilen iş sanawyny we iş görkezmelerini barlaýarlar, inspektorlar we statistika işgärleri ýerdäki ölçeg barlagyny we statistikasyny, iki ölçegli kody gazanmak üçin ähli alamatlary we formalary doldurmak üçin el enjamlaryny ulanýarlar. dolandyryş.Elektron ekranlar iň täze enjamlaryň zaýalanmagy we abatlanylmagy bilen täzelenýär we ussahanadan maglumatlaryň akymy sanly dolandyrylýar. Bu kompaniýamyza hil derňewini we önümçiligiň gidişini hakyky wagtda yzarlamaga, çeşmeleriň sarp edilmegini azaltmaga kömek edýär. Işgärleriň kagyz görnüşlerine sarp etmegi üçin köp wagt. Bu kompaniýamyzy çykdajylary azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga mejbur edýär.

MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär
MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär

Iş wagty: Noýabr-11-2021