24-nji aprelde Çuangyu işgärleri Şifeng dagynyň ajaýyp ýerine baryp, topar gurluşyk işlerini guradylar.

Korporatiw medeniýetiň gurluşygyny güýçlendirmek, işgärleriň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak, kompaniýanyň agzybirligini we merkezi güýjüni ýokarlandyrmak we kärdeşleriniň arasyndaky aragatnaşygy ösdürmek maksady bilen 24-nji aprelde Çuangyu işgärleri Şifeng dagynyň gözel ýerine baryp görmek we guramak üçin gitdiler. topar gurluşyk işi.
Şifeng dag sahnasynda arassa howa we dykyz ösümlikler bar.Diňe tebigat tarapyndan berlen arassa howadan lezzet almak bilen çäklenmän, joşgunly akymy hem diňläp bilersiňiz.Şeýle hem şäheriň sesini süpürip, tebigy gözel ýerlerden lezzet alyp bilersiňiz.Şol günüň ikinji ýarymynda Manli Manor obasyna topar döretmek işini guramak üçin geldik, bu işiň üsti bilen işgärleriň hyzmatdaşlygy we jebisligi hasam güýçlendi, hemmeler bu işe bilelikde ruhdan doly diýdiler. gowy netijeleri döretmek, ertiriňi gowy garşylamak üçin kompaniýa!
habarlar (1)

habarlar (2)

habarlar (3)

habarlar (4)


Iş wagty: Apr-24-2023