Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

ABS tormoz ulgamyna, rul we galstuk şar bogun rul mehanizmine degişlidir.Şonuň üçin ruluň goluny üýtgetmek ABS-ni duýgur etmez.Olar dürli gurluş düzüm bölekleridir.Rul ýerinde bolanda, ulagyň tizligi sagatda 20 kilometre ýetmese-de, adaty bolmadyk sesler bolar.Ruly öwürmek gowşak ýa-da ruly öwürmek gaty kyn.Adaty güýçlendiriji nasos şowsuz bolýar, aýlanmagyň ugry kyn we sürmek wagtynda aýlanma ugry aýratyn agyr bolar.Häzirki wagtda awtoulaglardaky rul ulgamyny takmynan mehaniki rul, mehaniki gidrawliki dolandyryş ulgamy, elektro-gidrotehniki dolandyryş ulgamy we elektrik energiýasy bilen dolandyrmak ulgamyna takmynan bölmek mümkin.

Häzirki wagtda täze modelleriň köpüsi elektro-gidrawlik ýa-da elektrik energiýasy kömek ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan, mehaniki rullar kem-kemden ýok edildi.Mehaniki rullary saklamak üçin seresaplyklar: Gödek ýollarda süreniňizde, ruluň ýüküni azaltmak üçin haýal hereket ediň.Ruluň iki gapdalyndaky gorag ýeňleriniň ýagdaýyny we ruluň ýokarky uniwersal keseligine birikdirilen gorag ýeňleriniň ýagdaýyny barlaň.Gabyň zaýalanmagy, ruluň irki könelmegine we zaýalanmagyna sebäp bolýan iň möhüm faktor.Gabyk zaýalanandan soň, suw, tozan we gum zeper ýeten bölekden rula girýär, tekeriň ýagly filmini ýok edýär we ruluň poslamagyna we adaty bolmadyk könelmegine sebäp bolýar.Useag çalmak ukybyny peseldip, ulanylanda ýuwaş-ýuwaşdan hapalanar we ýaramazlaşar;şol bir wagtyň özünde geýilýän material kem-kemden köpeler we abraziw köýnek hadysasy barha çynlakaýlaşar, bu bolsa ruluň könelmegini agyrlaşdyrar.

Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

Rulda işleýiş şertleri we agyr ýük bar, şonuň üçin ýörite ýag ulanylmaly.Ulanylanda ruluň arassalanylyşy kem-kemden ýokarlanar.Ruluň boşlugy gaty uly bolsa, rul barlanylmalydyr.Tagta adatdan daşary könelen we gaty könelen bolsa, rul dişli gurnama çalşylmalydyr.Gowy enjamlary we pes tehniki derejesi bolan ýol ýakasyndaky dükanda rullary saklamaň.Rul enjamynyň nädogry sazlanylmagy dykylmagyna, sürüjilere we şahsy howpsuzlyga howp salýar.Giňeldilen maglumatlar: awtoulag rullary, rul we rul rullary diýlip hem atlandyrylýar, awtoulag dolandyryş ulgamynda iň möhüm komponent.Onuň wezipesi, ruldan rul geçiriş mehanizmine iberilýän güýji köpeltmek we güýç geçiriş ugruny üýtgetmek.

Awtoulag rulynyň islenmeýän netijeleri: ugrukdyrma gyşarmasy: Sürüp barýarkaňyz, awtoulag awtomatiki usulda bir tarapa egilýär we dik hereket ugruny saklamak üçin rul berk tutulmalydyr.Sebäpleri: çep we sag teker basyşlary deň däl;aýratyn tormoz aýakgaplary tormoz merkezini çyzýar ýa-da bir tigirli gabykly rulman gaty berk;aýry ýaprak çeşmeleri döwülýär we iki tarapdaky polat plitalaryň çeýeligi deň däl;öň ok ýa-da çarçuwa egilen;öň tigirler ýalňyş ýazylan ýa-da iki tarapda Tigir bazasy deň däl;rul rul şkafy bilen gyrymsylygyň arasyndaky tapawut çepden saga tapawutlanýar, ýa-da galstukyň iki gapdalyndaky top bogunlarynyň dartyş sazlamasy başga;ýük awtoulagynyň ýüki deň däl.Ectionol görkezişi: Maşyn sürüp barýarka, iki öň tigiriň gapdala süýşýändigini we ruluň düşünmek kyn bolandygyny duýýar.Munuň sebäbi: galstuk çybygynyň kellesi gaty gowşak sazlanýar, ruluň erkin urmagy gaty uly;Rul rul bilen gurçugyň arasyndaky aralyk gaty uly;Gurçugyň ýokarky we aşaky podşipnikleriniň arasyndaky boşluk gaty uly;rul rul şasy bilen gyrymsylygyň arasyndaky boşluk gaty uly;öň tigirli örtükli gurnama oseumşak ýa-da aşa köp tigirli aýlaw;öň tigiriň nädogry ýerleşişi.

“Yuhuan Chuangyu Machinery” tarapyndan öndürilen rullar, kalipler we rul dykyz gurnamalary ulagy has çeýe, güýçli edýär, diňe bir owadan bolman, eýsem öwrüm aňsat, gowy dolandyrylýar we durmuşymyzy gorap bilýär.


Iş wagty: Noýabr-11-2021