0116K01-2 HWH Öň sag rul 697-910: Buik 1997-2009, Chevrolet 1997-2016, Oldsmobile 1997-2004, Pontiac 1997-2008, Saturn 2005-2007

Gysga düşündiriş:

HWH: ok.: 0116K01-2
OE belgisi: 10434255
OE belgisi: 15915189
OE belgisi: 18060639
OE belgisi: 18060653
OE belgisi: 18060681
OE belgisi: 18061055
OE belgisi: 20899801
OE belgisi: 22990753
OE belgisi: 25816683
OE belgisi: 88955419
MPN.:.: 697-910
Ulagda ýerleşdirmek: Öň sag tarap

Önümiň beýany

HWH rulunyň aşakdaky aýratynlyklary bar

 • HWH dünýädäki esasy modelleri öz içine alýan 1000+ SKU-dan gowrak rul düwmesini hödürleýär.
 • Önümlerimiziň köpüsinde önümiň poslamazlygyny üpjün etmek üçin ýörite gara örtük bar, bu bolsa HWH düwmeleriniň has çydamlydygyny we aňsatlyk bilen çalşylmaýandygyny düşündirýär.
 • Rul düwmesinde konsentrator ýa-da eplenç bar we ulagyň asma böleklerine birikdirilen.Süýümli demirden, polatdan we alýuminden ýasalan bu komponentler, ýol çukurlaryna we heläkçilige garşy güýçli materiallary saýlamagy talap edýän öňdäki asmanyň howpsuzlygy üçin möhümdir.HWH rullary has berkligi üçin güýçli materiallardan ýasalýar.
 • Rul düwmesi, galstuk, rulman we top bogun böleklerini birleşdirmek üçin möhümdir.şonuň üçin ýokary hilli bezeg, takyk radiusy we ajaýyp işlenip düzülen tekizligi talap edilýär.

 

Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik programmalar

Kepillik

Sorag-jogap

Meseleler we tehniki hyzmat barada maslahatlar

HWH Önüm maglumatlary

Material: Demir guýmak
Ok: Öň sag tarap
Grand element: Standart
Reňk: Gara

HWH gaplaýyş maglumatlary

Bukjanyň ululygy: 29 * 24 * 15
Bukjanyň mazmuny: 1 Rul
Gaplamanyň görnüşi: 1Box

Göni belgisi

HWH: ok.: 0116K01-2
OE: ok.: 10434255
OE: ok.: 15915189
OE: ok.: 18060639
OE: ok.: 18060653
OE: ok.: 18060681
OE: ok.: 18061055
OE: ok.: 20899801
OE: ok.: 22990753
OE: ok.: 25816683
OE: ok.: 88955419
Marka No: 697910

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Awtoulag Model .Yl
  BUICK ALLURE 2005-2009
  BUICK MERKEZ 1997-2005
  BUICK LACROSSE 2005-2009
  BUICK REGAL 1997-2004
  BUICK TERRAZA 2005-2007
  CHEVROLET IMPALA 2000-2013
  CHEVROLET IMPALA Çäkli 2014-2016
  CHEVROLET MONT KARLO 2000-2007
  CHEVROLET UPLANDER 2005-2009
  CHEVROLET Kärhana 1997-2005
  OLDSMOBILE GIRIŞ 1998-2002
  OLDSMOBILE SILHOUETTE 1997-2004
  PONTIAC GRAND PRIX 1997-2008
  PONTIAC MONTANA 1999-2007
  PONTIAC GEÇIRILEN SPORT 1997-1998
  SATURN RELAY 2005-2007

  HWH önümi satyn alnan we şol bölek dükanynyň şertlerine laýyklykda kepillik berilmelidir.
  1 ýyl (lar) / 12,000 mil.

  1.Ruluň şowsuzlygynyň alamatlary nämeler?
  Komponent asma we rul bilen baglanyşýandygy sebäpli, alamatlar adatça iki ulgamda hem ýüze çykýar.Olary öz içine alýar
  Sürüp barýarka rul titreýär
  Nädogry rul
  Göni sürmeli bolanyňyzda ulag bir tarapa çekilýär
  Şinalar birmeňzeş könelýär
  Her gezek tigirleri öwüreniňizde gaty ýa-da gykylykly ses çykarýan awtoulag
  Komponentiň howpsuzlygyň möhüm bölegi bolup durýandygyny göz öňünde tutup, ruluň alamatlaryna üns bermeli däldir.
  Mesele könelse ýa-da egilse, çalyşmagyň ýeke-täk ýoly bar.

  2. Rul düwmesini haçan çalyşmaly?
  Rul düwmeleri, baglanyşýan böleklerinden has uzak dowam edýär.
  Zeper ýetmeginiň ýa-da könelmeginiň alamatlaryny duýsaňyz, olary çalyşyň.Könelen buraw ýa-da egilmek ýa-da döwülmek ýaly beýleki gizlin we howply meseleler bolup biler.
  Recentlyaňy-ýakynda bir päsgelçiligiň garşysyna tigir ursaňyz ýa-da awtoulagyňyz çaknyşan bolsa, düwünleri üýtgetmegi göz öňünde tutuň.

  maslahatlar